Administrowanie i zarządzanie wspólnotami - ikona

Zarządzanie i administrowanie wspólnotami w Bydgoszczy

Misją naszej firmy jest kompleksowa obsługa nieruchomości tak, aby każdy z mieszkańców zarządzanego przez nas zasobu mógł ze spokojem powiedzieć o naszych pracownikach „Mój Zarządca”. Razem tworzymy zgrany zespół o dużej wiedzy i doświadczeniu, z którego jesteśmy dumni. Praca to nasza pasja - chcemy wykonywać ją najlepiej jak potrafimy. Chociaż różnimy się od siebie, łączy nas wspólny cel - zadowolenie Klientów, którzy darzą nas zaufaniem. Pracujemy blisko ludzi, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oraz elastycznie podchodząc do zadań, jakie stawia przed nami zawód zarządcy nieruchomości.

Jesteśmy obecnie liderem wśród zarządców nieruchomości w województwie kujawsko-pomorskim. Pod naszą opieką znajdują się zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe z wieloletnimi tradycjami, jak i nowopowstałe budynki, które wyróżnia duży stopień skomplikowania konstrukcyjnego oraz technicznego: garaże podziemne, systemy wentylacji mechanicznej, dźwigi osobowe. O powierzone nam nieruchomości dbamy w najdrobniejszych szczegółach, dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Jesteśmy jedyną firmą na rynku bydgoskim wyspecjalizowaną w przekształcaniu budynków spółdzielczych we wspólnoty mieszkaniowe.

Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej

Pomagamy w uporządkowaniu kwestii prawnych, potrzebnych na każdym etapie administrowania wspólnotą mieszkaniową. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Opracowywanie umów oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania nieruchomością: uchwał, statutów oraz regulaminów Wspólnoty Mieszkaniowej
 • reprezentowanie zleceniodawców przed organami administracji rządowej i samorządowej - egzekucyjnymi oraz podatkowymi
 • Pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości
 • Dopełniamy wszelkie formalności związane z założeniem wspólnoty mieszkaniowej
 • windykacja należności przy współpracy z kancelarią prawną: wnoszenie pozwów o zapłatę, egzekucja komornicza, licytacja lokalu
 • doradztwo z zakresie dochodzenia roszczeń za wady budynku

Obsługa finansowo-księgowa w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową

Dbamy o bieżącą obsługę finansów naszych klientów. Pomagamy w formalnościach oraz dostarczamy aktualnych informacji na temat stanu finansów. Wśród szczegółowych usług znajdują się:

 • założenie wspólnoty: wniesienie o nadanie numerów NIP i REGON
 • założenie i obsługa rachunku bankowego
 • sporządzanie miesięcznych naliczeń wymiarów opłat dla indywidulanych lokali
 • nieodpłatne dostarczanie książek opłat za lokale
 • prowadzenie pozaksięgowej i księgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów czy rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
 • przygotowanie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości obejmującego szacunek kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, planowanymi remontami oraz uwzględnieniem różnych źródeł finansowania
 • analityczne przygotowanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrachunkowego w zakresie bilansu przychodów i kosztów na koncie funduszu eksploatacyjnego oraz remontowego wraz z wyliczeniem wyniku finansowego i propozycją jego rozliczenia
 • windykacja zobowiązań wobec wspólnot, wystawianie i doręczanie wezwań do zapłaty dłużnikom Wspólnoty
 • rozliczanie i aktualizacja opłat za media dostarczane do nieruchomości
 • sporządzanie stosownych deklaracji US i ZUS, a także prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych

Obsługa administracyjna nieruchomości

Gwarantujemy rzetelną obsługę administracyjną nieruchomości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynności wykonywane w jej ramach:

 • dbamy o dostawę usług komunalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • utrzymanie porządku i czystości w budynku i jego obrębie poprzez nadzór nad zawartą w tym przedmiocie umową
 • przeprowadzanie inwentaryzacji obiektu
 • zapewnieniamy prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości poprzez system masowego powiadamiania smsowego oraz elektroniczny system obsługi mieszkańców
 • organizowanie i obsługa zebrań właścicieli wraz z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji
 • prowadzenie i aktualizacja zbioru danych osobowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • przygotowywanie i doręczanie zawiadomień, książeczek opłat dla właścicieli lokali
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami oraz lokatorami nieruchomości
 • realizacja uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej

Obsługa techniczna budynku

Kompleksowo dbamy o stan nieruchomości oraz prace i procedury związane z jego utrzymaniem. W zakresie naszej oferty znajdują się:

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej budynku
 • nadzór nad przeprowadzaniem kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów technicznych wymaganych prawem
 • organizowanie bieżących napraw i konserwacji, w tym zapewnienie usług całodobowego pogotowia technicznego
 • zapewnienie nadzoru nad pracami remontowo-inwestycyjnymi
 • przygotowywanie i aktualizacja planów remontowych oraz modernizacji nieruchomości na podstawie przewidywanych środków finansowych i przeprowadzonych kontroli technicznych
 • zlecanie wykonania wymaganych prawem kontroli budowlanych
 • przeprowadzanie przetargów ofertowych dla wykonawców robót remontowych
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami termomodernizacyjnymi